سود پرک صادراتی

بازرگانی امین سپهر توانایی تامین سود پرک صادراتی با بالاترین کیفیت، مطابق آنالیز و طبق زمان‌بندی مشخص، در تناژ مورد درخواست و همچنین قیمت رقابتی را دارا می باشد.

سود پرک صادراتی به مقصد هر یک از مرزهای زمینی و یا دریایی کشور به صورت تحویل در مرز قابل ارائه است.

قابل ذکر اینکه سود پرک ایران از کیفیت بالاتری برخوردار است و به سبب کیفیت و قیمت مناسب آن گوی سبقت را از کشور چین ربوده است. در حال حاضر محصول سود پرک چینی به لحاظ عدم کیفیت، کلاً و جزاً از بازار سود پرک ایران خارج شده و کشور های همجوار و همسایه نیز با آگاهی از این موضوع عمده سود پرک وارداتی مورد نیاز خود را از کشور ایران تاًمین می نمایند.